[DC3] 1st Summit on Community Networks in Africa, Nov 22 Nairobi